Warunki korzystania z usług Dashboard

Data ostatniej aktualizacji: 14 stycznia 2021 r.

Niniejsze Warunki korzystania z usług Dashboard („Umowa”) stanowią zgodną z prawem i wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem lub osobą prawną, którą użytkownik reprezentuje („użytkownik”) a Stroną Umowy wskazaną w pkt 1.4 poniżej (odtąd także „Spółka” lub wyrażenia w pierwszej osobie liczby mnogiej (my/nasz) we wszystkich przypadkach). Niniejsza Umowa określa warunki, zgodnie z którymi użytkownik może uzyskać dostęp oraz korzystać z Usług udostępnianych przez nas za pośrednictwem Digest lub Dashboard (wyrażenia te są zdefiniowane poniżej). Korzystając z Usług za pośrednictwem Digest lub rejestrując konto użytkownika (zdefiniowane poniżej) oraz uzyskując dostęp do Dashboard użytkownik zgadza się na obowiązywanie wobec niego warunków niniejszej Umowy. Zalecamy, by użytkownik dokładnie zapoznał się z treścią niniejszej Umowy oraz jej ewentualnych aktualizacji zanim uzyska dostęp i rozpocznie korzystanie z Usług, a także w trakcie korzystania przez niego z Usług. Użytkownik nie może korzystać z Usług jeżeli nie zgadza się na wszystkie warunki i postanowienia niniejszej Umowy.

Usługi są udostępniane użytkownikowi i zapewnione przez Stronę Umowy wskazaną w pkt 1.4 poniżej. Spółka prowadzi działalność regulowaną i jest upoważniona do świadczenia usług informacji o rachunku na podstawie obowiązujących przepisów miejscowych wdrażających zmienioną dyrektywę dotyczącą usług płatniczych („PSD2”). W celu ułatwienia użytkownikowi poruszania się po treści niniejszej Umowy i łatwiejszego odnalezienia potrzebnych informacji, podzieliliśmy jej treść na następujące punkty:

1. DEFINICJE
2. AKCEPTACJA UMOWY
3. KORZYSTANIE Z USŁUG. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
4. OPŁATY ZA USŁUGI
5. POSTĘPOWANIE Z DANYMI
6. PRYWATNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH
7. LINKI I USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH
8. WARUNKI DODATKOWE
9. ZASTRZEŻONE PRAWA I LICENCJE
10. SIŁA WYŻSZA
11. ZMIANY UMOWY I USŁUG
12. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
13. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI
14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
15. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
16. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
17. POSTANOWIENIA OGÓLNE
18. INFORMACJA DLA KONSUMENTA
19. DANE KONTAKTOWE

1. DEFINICJE

Oprócz wyrażeń zdefiniowanych w innym miejscu w niniejszej Umowie (w tym na jej wstępie) następujące wyrażenia mają znaczenia nadane im poniżej:

1.1. „Usługi informacji o rachunku” oznaczają usługę online polegającą na przekazywaniu skonsolidowanych informacji na temat jednego lub większej liczby rachunków płatniczych użytkownika prowadzonych przez innego dostawcę lub dostawców usług płatniczych oraz obejmują takie usługi niezależnie od tego, czy informacje przekazywane są w oryginalnej postaci, czy po przetworzeniu.

1.2. „Raport analityczny” oznacza raport wygenerowany przez Spółkę w związku z przetwarzaniem danych rachunku płatniczego użytkownika, który zawiera analizy danych rachunku płatniczego użytkownika dla określonych rachunków płatniczych, okresów i kryteriów analizy, takich jak saldo, dochód, wydatki i oszczędności.

1.3. „Dostawca rachunku” oznacza dostawcę usług płatniczych, który udostępnia i prowadzi dla użytkownika rachunek płatniczy (np. bank, kasa mieszkaniowa, instytucja pieniądza elektronicznego).

1.4. „Strona Umowy” oznacza podmiot wskazany w tabeli poniżej:

Rachunek płatniczy posiada: Strona Umowy Dane Strony Umowy Właściwy organ krajowy Status PSD2
Dostawca rachunku w Wielkiej Brytanii Salt Edge Limited
Siedziba: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ, Anglia, Wielka Brytania
Numer rejestracyjny: 11178811
Organ nadzoru finansowego
Adres centrali: 12 Endeavour Square, London E20 1JN, Anglia
Dane kontaktowe:
+44 (0)20 7066 1000 https://www.fca.org.uk/
Dostawca usług informacji o rachunku (rejestracja na podstawie brytyjskiego rozporządzenia z 2017 r. o usługach płatniczych)
Numer w krajowym rejestrze: 822499
Dostawca rachunku w państwie członkowskim Unii Europejskiej / państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego BudgetBakers s.r.o.
Siedziba: Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5, Republika Czeska
Numer identyfikacyjny Spółki: 02882957
Narodowy Bank Czech
Siedziba: Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, Republika Czeska
Dane kontaktowe:
+420 224 411 111 https://www.cnb.cz/en/
Dostawca usług informacji o rachunku (licencja na podstawie czeskiej ustawy nr 370/2017 coll. w sprawie systemu płatniczego)
Dostawca rachunku w państwie członkowskim Unii Europejskiej / państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Spendee a.s.
Siedziba: Namesti I.P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praga, Republika Czeska
Numer identyfikacyjny Spółki: 05912890
Narodowy Bank Czech
Siedziba: Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, Republika Czeska
Dane kontaktowe:
+420 224 411 111 https://www.cnb.cz/en/
Dostawca usług informacji o rachunku (licencja na podstawie czeskiej ustawy nr 370/2017 coll. w sprawie systemu płatniczego)

1.5. „Dashboard” oznacza platformę online pod adresem https://www.saltedge.com/dashboard z której użytkownik korzysta, używając danych konta użytkownika, w celu korzystania z Usług, w tym między innymi wszelkie treści, obrazy, tekst i ikony znajdujące się na tej platformie.

1.6. „Digest” oznacza widget online, w ramach którego użytkownik otrzymuje podsumowanie danych rachunku płatniczego w danym dniu w związku z korzystaniem przez niego z Usług.

1.7. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.8. „Zgoda na udostępnianie danych wg RODO” oznacza wyrażone dobrowolnie, konkretne, oparte na rzetelnych informacjach i jednoznaczne wskazanie zamiaru użytkownika, którym przez swoje wyraźne działanie użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez Spółkę danych jego rachunku płatniczego i/lub raportów analitycznych wyznaczonemu Partnerowi.

1.9. „Partner” oznacza osobę trzecią, która przekierowuje użytkownika do Usług, której to osobie Spółka zgodnie z poleceniem i zezwoleniem użytkownika udostępnia dane jego rachunku płatniczego i/lub raportów analitycznych na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody na udostępnianie danych wg RODO.

1.10. „Rachunek płatniczy” oznacza dostępny online rachunek prowadzony w imieniu użytkownika przez danego dostawcę rachunku, w tym między innymi rachunek bieżący, rachunek środków elektronicznych, rachunek oszczędnościowy czy rachunek karty kredytowej.

1.11. „Dane rachunku płatniczego” oznaczają informacje udostępniane przez dostawcę rachunku użytkownika i dotyczące rachunku płatniczego użytkownika, w tym między innymi informacje o rachunku (jego nazwa, numer, saldo, waluta, itp.), dane transakcji (ich kwota, waluta, data, opis, itp.), dane posiadacza rachunku (nazwa/imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) oraz funkcje i możliwości rachunku płatniczego użytkownika, do których ma dostęp i które automatycznie pozyskuje Spółka za pośrednictwem Usług i które są prezentowane użytkownikowi po przetworzeniu w formie Digest lub Dashboard.

1.12. „Osobiste dane uwierzytelniające” oznaczają spersonalizowane cechy, w tym między innymi tokeny dostępowe API dostawcy rachunku, nazwę użytkownika, hasło, numer dostępowy, pytania weryfikacyjne i odpowiedzi na nie, tokeny/kody SMS i informacje wieloskładnikowe, przekazane użytkownikowi przez dostawcę rachunku na potrzeby uwierzytelniania, w tym między innymi silnego uwierzytelniania klienta.

1.13. „Zgoda PSD2” oznacza wyraźną zgodę udzieloną przez użytkownika Spółce w celu uzyskania przez nią dostępu do rachunku płatniczego użytkownika na potrzeby świadczenia Usług informacji o rachunku.

1.14. „Usługi” oznacza Usługi informacji o rachunku świadczone za pośrednictwem Digest lub Dashboard oraz ewentualnie funkcje (w tym zarządzania zgodami), treści, atrybuty, narzędzia lub usługi udostępniane każdoczasowo przez Spółkę w Dashboard.

1.15. „Konto użytkownika” oznacza unikatowe konto użytkownika w Dashboard założone w Spółce.


2. AKCEPTACJA UMOWY

2.1. Uzyskując dostęp i korzystając z Usług (na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu elektronicznym istniejącym obecnie lub w przyszłości) użytkownik:

 1. potwierdza, że ma co najmniej osiemnaście (18) lub osiągnął wiek dorosły w jurysdykcji, w której zamieszkuje;
 2. potwierdza, że posiada zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy;
 3. potwierdza, że dokładnie zapoznał się z warunkami niniejszej Umowy:
 4. zgadza się na obowiązywanie względem niego postanowień niniejszej Umowy oraz Polityki prywatności Dashboard, która reguluje gromadzenie, korzystanie i przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług oraz udostępnianiem jego danych osobowych Partnerom; oraz
 5. oświadcza, że nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (w przypadku Strony Umowy, którą jest Salt Edge Limited zgodnie z przepisem 35(12) rozporządzenia z 2017 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu i przekazywania środków pieniężnych (informacje o płatniku), wraz z późniejszymi zmianami, a w przypadku Strony Umowy, którą jest albo BudgetBakers s.r.o., albo Spendee a.s. – zgodnie z definicją podaną w art. 4 ust. 5 ustawy nr 253/2008 Coll. w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wraz z późniejszymi zmianami). Jeżeli w dowolnym momencie użytkownik nie spełni tego warunku lub jeżeli ma wątpliwości, czy go spełnia, musi skontaktować się niezwłocznie ze Spółką za pośrednictwem poczty e-mail (dane kontaktowe podane są poniżej w pkt 19).

2.2. Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp lub korzysta z Usług w imieniu spółki kapitałowej lub osobowej, organizacji lub innego podmiotu prawa („podmiot prawa”), użytkownik wyraża zgodę na obowiązywanie warunków niniejszej Umowy wobec tego podmiotu prawa, a także oświadcza i zapewnia, że posiada umocowanie prawne do zaciągania w imieniu tego podmiotu prawa zobowiązań na podstawie niniejszej Umowy. W tym przypadku wyrażenie „użytkownik” dotyczy podmiotu prawa, w którego imieniu użytkownik występuje. Jeżeli użytkownik jest podmiotem prawa, obowiązują wobec niego wszystkie postanowienia niniejszej Umowy z wyjątkiem tych, których kontekst ogranicza ich zastosowanie do osób fizycznych.


3. KORZYSTANIE Z USŁUG. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

3.1. Tryb świadczenia usług. Usługi mogą być świadczone na rzecz użytkownika w dwóch trybach: Digest oraz Dashboard.

3.1.1 Digest. W ramach Digest zapewniane jest jednodniowe (ważne przez 24 godziny) połączenie z jednym lub większą liczbą rachunków płatniczych prowadzonych przez tego samego dostawcę rachunku, a także jednorazowy dostęp do Digest w zakresie takiego połączenia. Po zamknięciu Digest użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do niego jeszcze raz dla tej instancji Usług. Usługi w trybie Digest zawsze opierają się na przekierowaniu do Digest ze strony partnera.

3.1.2 Dashboard. W ramach Dashboard oferowane są Usługi rozłożone w czasie i dotyczące jednego lub większej liczby rachunków płatniczych prowadzonych przez jednego lub większą liczbę dostawców rachunku, a także funkcje dodatkowe w ramach konta użytkownika. W ramach Dashboard użytkownik może wielokrotnie uzyskać skonsolidowany podgląd własnych rachunków płatniczych.

3.1.3 Rejestracja. W celu uzyskania możliwości korzystania z Usług w Dashboard, użytkownik musi utworzyć konto użytkownika. W trakcie procesu rejestracji użytkownik musi podać dokładny i aktualny adres e-mail oraz utworzyć hasło. Jeżeli użytkownik został przekierowany do Dashboard przez Partnera, jego konto użytkownika zostanie założone automatycznie na podstawie zweryfikowanego adresu e-mail przekazanego Spółce przez tego Partnera zanim użytkownik rozpocznie korzystanie z Usług. Po utworzeniu konta użytkownika Spółka prześle automatyczne powiadomienie na jego adres e-mail potwierdzając rejestrację oraz w stosownych przypadkach informując o konieczności finalizacji rejestracji konta użytkownika. Jeżeli obowiązujące prawo wymaga wykonania dodatkowych sprawdzeń, w trakcie rejestracji konta użytkownika lub po jej zakończeniu poprosimy o dodatkowe informacje w celu weryfikacji tożsamości użytkownika. Użytkownik odpowiada za podanie nam prawidłowych informacji w związku z rejestracją konta użytkownika i musi niezwłocznie uaktualniać te informacje w przypadku ich zmiany. Użytkownik musi utrzymać w poufności oraz zapewnić bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła i nie może ujawniać ich osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności i działania wykonywane w ramach konta użytkownika. Wszelkie takie czynności i działania uznaje się za wykonywane przez użytkownika i autoryzowane przez niego. Użytkownik musi niezwłocznie skontaktować się z nami (dane kontaktowe podane są w pkt 19) jeżeli podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego dostępu do jego konta użytkownika lub uważa, że mogło nastąpić włamanie na jego konto. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wiadomości przekazywane Spółce w związku z korzystaniem przez niego z Usług, w tym wiadomości przekazywane pocztą elektroniczną lub w inny sposób za pośrednictwem kanałów online oferowanych w ramach Dashboard. Spółka zakłada, że wszelkie wiadomości otrzymane w związku z korzystaniem informacji rejestracyjnych konta użytkownika zostały przesłane przez niego lub przesłanie ich zostało przez niego autoryzowane, a także że wszystkie wiadomości przesyłane nam przez użytkownika są zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie zapobiegania niechcianym wiadomościom (spamowi).

3.1.4 „Poznaj swojego klienta”. Spółka podlega wymaganiom regulacyjnym (na podstawie obowiązujących Spółkę właściwych przepisów Unii Europejskiej lub przepisów lokalnych) w odniesieniu do sprawdzeń dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz powiązanych z nimi weryfikacji tożsamości naszych klientów oraz w odniesieniu do monitorowania ich statusu i operacji (czynności te zwane są też zbiorczo środkami w ramach „Poznaj swojego klienta” bądź "KYC"). Nasze polityki i procedury w zakresie KYC mogą ulec zmianie. Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie korzystania lub zamiaru korzystania przez użytkownika z Usług w trybie Dashboard, możemy wymagać od użytkownika (oraz prowadzić ewidencję) dodatkowych informacji w celu ustalenia kwestii takich jak tożsamość, przynależność, ekspozycja publiczna, własność rachunków płatniczych, cel transakcji oraz pochodzenie środków na rachunkach płatniczych użytkownika. W określonych okolicznościach niektóre informacje dodatkowe, których wymagamy na potrzeby KYC (takie jak imię i nazwisko użytkownika, jego data urodzenia, adres zamieszkania, rodzaj rachunku płatniczego, tj. własny, wspólny, prawny, itp.) mogą być przekazywane Spółce przez danego Partnera w imieniu użytkownika w ramach rejestracji konta użytkownika. Zawierając niniejszą Umowę, użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowych i aktualnych informacji, które mogą być konieczne do celów wskazanych w pkt 3.1.4, i przyjmuje do wiadomości, że brak zgodności z tym wymogiem może spowodować naszą odmowę świadczenia Usług lub dowolnej ich części na rzecz użytkownika i/lub natychmiastowe rozwiązanie niniejszej Umowy przez Spółkę.

3.2. Świadczenie Usług i przekazywanie raportów analitycznych.

3.2.1 Usługi informacji o rachunku. Usługi obejmują przede wszystkim usługi informacji o rachunku, umożliwiające użytkownikowi podgląd w trybie Digest lub Dashboard skonsolidowanych danych rachunków płatniczych dotyczących wszystkich rachunków płatniczych względem których użytkownik upoważnił nas do umożliwienia mu dostępu do nich. Aby Spółka mogą świadczyć usługi informacji o rachunku, użytkownik musi upoważnić Spółkę do uzyskania dostępu do jego rachunków płatniczych. W tym zakresie poprosimy go o wyrażenie zgody PSD2, na podstawie której użytkownik upoważnia Spółkę do uzyskania dostępu w trybie tylko do odczytu do jego rachunku płatniczego prowadzonego przed danego dostawcę rachunku. Aby upoważnić nas do uzyskania dostępu do rachunku płatniczego użytkownika oraz w stosownych przypadkach do powiązania konkretnego rachunku płatniczego z kontem użytkownika w Dashboard, użytkownik musi uwierzytelnić się wobec dostawcy rachunku prowadzącego rachunek płatniczy używając do tego osobistych danych uwierzytelniających. Korzystając z Usług, użytkownik potwierdza, że (i) jest prawnym posiadaczem rachunku płatniczego i posiada prawo do korzystania z powiązanych z nim danych rachunku płatniczego, lub (ii) posiada odpowiednie umocowanie uzyskane od prawnego posiadacza do uzyskania dostępu do rachunku płatniczego i skorzystania z osobistych danych uwierzytelniających oraz danych rachunku płatniczego na warunkach podanych w niniejszej Umowie. Spółka będzie komunikować się z dostawcą rachunku użytkownika za pośrednictwem bezpiecznych kanałów, przestrzegając wymagań regulacyjnych w celu przekazania osobistych danych uwierzytelniania (w stosownych przypadkach), uzyskania dostępu do danego rachunku płatniczego oraz pobrania powiązanych z nim danych rachunku płatniczego. Będziemy prowadzić takie czynności w określonych odstępach czasu (także gdy użytkownik nie jest podłączony do sieci) do czasu wygaśnięcia lub wycofania zgody PSD2 udzielonej przez użytkownika.

3.2.2 Świadczenie usług informacji o rachunku za pośrednictwem Digest. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług w trybie Digest, udzielona przez niego zgoda PSD2 wygasa automatycznie na koniec dnia następującego po dniu, w którym jej udzielił, zgodnie z treścią wiadomości przekazanej użytkownikowi w momencie wystąpienia o taką zgodę. Po wygaśnięciu zgody wszystkie dane rachunku płatniczego pobrane przez Spółkę na jej podstawie zostaną usunięte łącznie z adresem e-mail ewentualnie przekazanym Spółce w celu zidentyfikowania użytkownika na potrzeby świadczenia Usług.

3.2.3 Świadczenie usług informacji o rachunku za pośrednictwem Dashboard. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług w trybie Dashboard, udzielona przez niego zgoda PSD2 dla każdego dostawcy rachunku powiązanego z jego kontem użytkownika wyświetla się w Dashboard, a także podana jest jej data wygaśnięcia. Użytkownik może wycofać swoje zgody PSD2 w dowolnym momencie, kasując link do danego dostawcy rachunku za pomocą opcji zarządzania zgodami dostępnych w Dashboard. Jeżeli użytkownik skasuje konto użytkownika, wszystkie aktywne zgody PSD2 w Dashboard zostaną automatycznie wycofane, a aktywne łącza do dostawców rachunku na koncie użytkownika zostaną automatycznie usunięte. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że zgoda PSD2 nie może mieć wpływu na zgodność z prawem czynności Spółki opartych na tej zgodzie następujących przed jej wygaśnięciem lub wycofaniem.

3.2.4 Partnerzy. Na podstawie zgody na udostępnianie danych wg RODO Spółka będzie udostępniać danemu Partnerowi (który przekierował użytkownika do Digest lub Dashboard) dane rachunku płatniczego użytkownika (po ich przetworzeniu, w tym między innymi po wzbogaceniu wykonywanym przez Spółkę na takich danych) i/lub raporty analityczne (o których udostępnienie Partner wystąpi). Udostępnianie tego typu odbywać się będzie do czasu wygaśnięcia lub wycofania przez użytkownika zgody na udostępnianie danych wg RODO. W zależności od Partnera, któremu Spółka na życzenie użytkownika ma udostępnić dane rachunku płatniczego użytkownika oraz raporty analityczne, oraz od tego, czy użytkownik korzysta z Usług w trybie Digest czy Dashboard, Spółka zwróci się do użytkownika o udzielenie zgody na udostępnianie danych wg RODO (i) albo w momencie występowania o zgodę PSD2 (ii) albo osobno, za pomocą funkcji Dashboard. Będziemy udostępniać Partnerowi tylko te dane rachunku płatniczego (łącznie z ich aktualizacjami, o ile są dostępne) i/lub raporty analityczne, na których przekazywanie użytkownik zezwolił w ramach zgody na udostępnianie danych wg RODO. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług w trybie Digest, udzielona przez niego zgoda na udostępnianie danych wg RODO wygasa automatycznie na koniec dnia następującego po dniu, w którym jej udzielił, zgodnie z treścią wiadomości przekazanej użytkownikowi w momencie wystąpienia o taką zgodę. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług w trybie Dashboard, tryb ten pozwala mu przejrzeć listę wszystkich Partnerów, względem których użytkownik udzielił zgody na udostępnienie danych rachunku płatniczego i/lub raportów analitycznych, łącznie z danymi Partnera. Użytkownik może wycofać każą aktywną zgodę na udostępnianie danych wg RODO w dowolnym terminie, używając narzędzi do zarządzania zgodami dostępnymi w Dashboard. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wygaśnięcie lub wycofanie zgody na udostępnianie danych wg RODO nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności Spółki opartych na tej zgodzie podjętych przed jej wygaśnięciem lub wycofaniem.

3.2.5 Raporty analityczne. Spółka generuje raporty analityczne, o które wystąpi dany Partner. Spółka nie korzysta z raportów analitycznych na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji wyłącznie w oparciu o środki automatyczne, bez udziału człowieka) czy profilowania (zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny pewnych informacji o osobie fizycznej);

3.3 Wymagania ogólne. Usługi są udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem kompatybilnego urządzenia stacjonarnego lub mobilnego i wymagają połączenia z Internetem. Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za wymagania techniczne dotyczące jego dostępu i korzystania z Usług za pośrednictwem urządzenia technologii informatycznej, w tym między innymi za: (i) obowiązujące opłaty, aktualizacje i/lub koszty dodatkowe dostawcy usług telekomunikacyjnych (dostawcy Internetu, dostawcy Internetu mobilnego i/lub innych dostawców danych) oraz (ii) korzystanie z Usług w zgodzie z warunkami umowy użytkownika z dostawcą IT. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Spółka nie składa żadnych gwarancji ani zapewnień, zarówno wyrażonych wprost jak i ustawowych i dorozumianych, w zakresie tego, że usługi telekomunikacyjne ze strony dostawcy użytkownika będą dostępne w każdym czasie i miejscu. Niniejszym wyłączamy jakąkolwiek odpowiedzialność z naszej strony za straty, szkody lub naruszenie bezpieczeństwa usług telekomunikacyjnych dostawcy użytkownika oraz za niezdolność dostawcy usług telekomunikacyjnych do przesyłania danych, komunikatów lub ustawień w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług. Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo swojego połączenia internetowego, w tym za prawidłową konfigurację urządzenia informatycznych oraz stosowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego.

3.4 Potwierdzenie. Pomimo starań Spółki na rzecz zapewnienia dostępności Usług zarówno w trybie Digest jak i Dashboard, w dowolnym momencie w okresie obowiązywania Umowy i zgodnie z jej warunkami, nie gwarantujemy ciągłej, nieprzerwanej i bezbłędnej ich pracy i nie ponosimy wobec użytkownika odpowiedzialności w przypadku, gdy Usługi, Digest lub Dashboard będą niedostępne w danym czasie i miejscu. Możemy także okresowo zawiesić lub zabronić dostępu do Usług, Digest lub Dashboard w sytuacji kryzysowej, w przypadku działania siły wyższej, problemów technicznych, awarii lub degradacji systemu, planowej lub awaryjnej konserwacji, incydentów społeczeństwa lub wymagań właściwych władz lub organów regulacyjnych.

3.5 Obowiązki użytkownika w zakresie zgłaszania. Użytkownik musi niezwłocznie zawiadomić Spółkę oraz odpowiedniego dostawcę rachunku jeżeli poweźmie wiadomość o szkodzie, kradzieży lub nieuprawnionym korzystaniu lub ujawnieniu jego osobistych danych uwierzytelniających dotyczących dowolnych danych rachunku płatniczego. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Usług (lub ich części) jeżeli Spółka ma podstawy by uważać, że doszło do szkody, kradzieży, nieuprawnionego korzystania lub ujawnienia powyższych informacji. Taka odmowa dostępu może między innymi umożliwić Spółce zbadanie wystąpienia szkody, kradzieży, nieuprawnionego korzystania lub ujawnienia informacji (w tym we współpracy z organami ścigania).


4. OPŁATY ZA USŁUGI

Nie pobieramy żadnych opłat z tytułu świadczenia Usług. Użytkownik może korzystać z Usług za darmo w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Spółka może posiadać określone uzgodnienia finansowe z danym Partnerem (lub Partnerami), który pierwotnie przekierował użytkownika do Digest lub Dashboard. Jeżeli w przyszłości podejmiemy decyzję o naliczaniu opłaty za Usługi, zawiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.


5. POSTĘPOWANIE Z DANYMI

5.1. Udzielając zgody PSD2 oraz korzystając z Usług, użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest prawnym posiadaczem danych rachunku płatniczego lub posiada odpowiednie umocowanie uzyskane od ich prawnego posiadacza do akceptacji warunków, składania oświadczeń i zapewnień oraz udzielania licencji zgodnie z treścią niniejszej Umowy w odniesieniu do rachunku płatniczego i powiązanych z nim danych rachunku płatniczego. Użytkownik niniejszym udziela Spółce niewyłącznej, darmowej licencji w okresie obowiązywania zgody PSD2 na dostęp do rachunku płatniczego wyłącznie w trybie do odczytu oraz do korzystania przez Spółkę z osobistych danych uwierzytelniania oraz danych rachunku płatniczego na potrzeby świadczenia Usług i generowania raportów analitycznych zgodnie z treścią niniejszej Umowy. Spółka nie może wprowadzać zmian na rachunkach płatniczych Użytkownika za pośrednictwem Usług. Spółka nie weryfikuje ręcznie ani nie analizuje pobranych danych rachunku płatniczego, a użytkownik potwierdza, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność lub prawidłowość. Za pośrednictwem Usług nie są realizowane jakiekolwiek transakcje, czy też czynności wykonywane na jednym z rachunków płatniczych prowadzonym przez danego dostawcę rachunku, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za takie transakcje lub czynności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zmiany swoich danych rachunku płatniczego i/lub osobistych danych uwierzytelniania, a wszelkie takie zmiany należy wprowadzać w porozumieniu z odpowiednim dostawcą rachunku.

5.2. Użytkownik zgadza się, że w ramach wykonywania wymaganych czynności technicznych w celu świadczenia Usług Spółka może wprowadzić do danych rachunku płatniczego oraz osobistych danych uwierzytelniających zmiany, które są niezbędne do dostosowania i zapewniania zgodności takich danych z wymaganiami regulacyjnymi, technicznymi i bezpieczeństwa dotyczącymi łączących się ze sobą sieci, urządzeń i nośników. Ponadto użytkownik upoważnia Spółkę w związku ze świadczeniem Usług oraz generowaniem raportów analitycznych do następujących czynności: (i) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie i przekazywanie danych rachunku płatniczego oraz osobistych danych uwierzytelnienia użytkownika, (ii) zmiana formatu, organizowanie, porządkowanie, modyfikacja, przekazanie, konsolidacja i dostosowanie danych rachunku płatniczego użytkownika (iii) korzystanie z danych rachunku płatniczego do generowania i udostępniania raportów analitycznych; (iv) utworzenie i przekazywanie linków hipertekstowych dostawcom rachunku, (v) aktualizacja i utrzymanie informacji na koncie użytkownika, łącznie z wykonywaniem aktualizacji offline (bez interakcji ze strony użytkownika), (vi) eliminowanie błędów i przerw w usługach, (vii) usprawnianie i ulepszanie Usług, oraz (viii) podejmowanie innych działań, które są zasadnie konieczne do wykonania czynności, o których mowa w ppkt od (i) do (vii) powyżej w związku ze świadczeniem Usług.


6. PRYWATNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

6.1. W celu świadczenia Usług i generowania raportów analitycznych Spółka będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika (w tym miedzy innymi informacje rejestracyjne konta użytkownika, dane rachunków płatniczych oraz osobiste dane uwierzytelniania). Stosowana przez nas Polityka prywatności Dashboard szczegółowo opisuje w jaki sposób Spółka przetwarza i chroni dane osobowe w naszej pieszy lub pod naszą kontrolą, a także opisuje techniczne i organizacyjne środki wdrożone po to, by utrzymać bezpieczeństwo, poufność, dostępność oraz integralność takich danych. Korzystając z Usług użytkownik niniejszym wyraża zgodę na objęcie go postanowieniami Polityki prywatności Dashboard, wraz z jej wszelkimi zmianami opublikowanymi oraz zakomunikowanymi użytkownikowi przez Spółkę.

6.2. Korzystając z Usług użytkownik potwierdza i zgadza się na to, że Spółka ma prawo przygotować dane zanonimizowane (tj. bez informacji mogących zidentyfikować osobę) na podstawie danych osobowych lub innych przekazanych przez użytkownika lub zgromadzonych od niego za pośrednictwem korzystania przez użytkownika z Usług oraz prawo do łączenia danych zanonimizowanych z innymi danymi innych użytkowników Usług w celu przygotowania zanonimizowanych danych zagregowanych. Spółka może wykorzystywać dane zanonimizowane i zanonimizowane dane zagregowane do różnych celów biznesowych, w tym między innymi do tworzenia raportów statystycznych, identyfikacji i rozwiązywania problemów, zapewnienia Usług oraz ich ulepszania, a także opracowywania innych produktów i usług. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że nie sprzedamy danych zanonimizowanych oraz zanonimizowanych danych zagregowanych.


7. LINKI I USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Usługi, Digest oraz Dashboard mogą zawierać linki do lub być linkowane przez albo w inny sposób kierować uwagę użytkownika na określone witryny internetowe, usługi i funkcje bądź produkty obsługiwane bądź oferowane przez podmioty zewnętrzne (w tym między innymi partnerów i dostawców rachunków) (łącznie „usługi podmiotów zewnętrznych”) , natomiast nie przez Spółkę. Takie linki i informacje są oferowane wyłącznie do celów informacyjnych i dla wygody użytkownika. Umieszczenie danego linku nie oznacza powiązania, wsparcia, poparcia, zgody, pozytywnej oceny, czy też zatwierdzenia przez Spółkę takich podmiotów zewnętrznych lub ich usług. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści zawarte w usługach podmiotów zewnętrznych oraz za korzystanie lub brak możliwości korzystania z nich przez użytkownika i zastrzega, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za usługi podmiotów zewnętrznych. Dostęp do usług podmiotów zewnętrznych następuje na ryzyko użytkownika, który musi wiedzieć, że zalinkowane usługi podmiotów zewnętrznych są objęte warunkami korzystania z usług i politykami prywatności innymi od tych, które wprowadziła Spółka.


8. WARUNKI DODATKOWE

8.1. Brak profesjonalnego doradztwa. Wszelkie informacje i dane zawarte w Usługach lub udostępniane za ich pośrednictwem są przekazywane wyłącznie do celów informacyjnych i nie zastępują usług wykwalifikowanych profesjonalistów. Spółka nie udziela profesjonalnych porad i nie prowadzi działalności w zakresie doradztwa prawnego, finansowego, księgowego, podatkowego oraz innego doradztwa i usług profesjonalnych. Użytkownik powinien prowadzić niezależną weryfikację i badanie lub udać się po poradę finansową do zaufanego i kompetentnego profesjonalisty w odniesieniu do wszelkich informacji i danych zawartych lub udostępnianych za pośrednictwem Usług, Digest i/lub Dashboard na potrzeby podejmowania decyzji finansowych lub innych. Spółka zastrzega, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym za zaniedbania) i innej w odniesieniu do jakichkolwiek szkód, kosztów, czy strat innego typu, jakie użytkownik może ponieść w związku z informacjami lub danymi oraz korzystaniem i poleganiem na nich.

8.2. Zastrzeżenie dotyczące prawidłowości. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) dostawcy rachunków mogą nie zawsze zezwalać Spółce na dostęp do jego rachunku płatniczego, (ii) dostawcy rachunków mogą wprowadzać zmiany w swoich interfejsach, API lub usługach w trybie planowym lub awaryjnym, zawiadamiając o tym Spółkę lub nie, które to zmiany mogą uniemożliwić lub opóźnić dostęp do danego rachunku płatniczego użytkownika i/lub świadczenie usług informacji o rachunku na jego rzecz, oraz (iii) pomimo że Spółka będzie starać się „odświeżać” dane rachunku płatniczego, jeżeli dane dostarczone przez dostawcę rachunku nie są aktualne, w Digest lub na koncie użytkownika w Dashboard mogą nie być wyświetlane ostatnie transakcje oraz aktualne saldo rachunku. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie wszelkich różnic w danych rachunku płatniczego, a przed realizacją transakcji lub podjęciem decyzji na podstawie danych rachunku płatniczego podanych użytkownikowi w Digest lub Dashboard użytkownik powinien, odpowiednio, sprawdzić datę ostatniego odświeżenia dla dostawcy rachunku powiązanego z kontem użytkownika i potwierdzić u tego dostawcy rachunku, że dane rachunku płatniczego są prawidłowe lub ewentualnie potwierdzić, że dane rachunku płatniczego są aktualne i dokładne. Spółka nie gwarantuje, że dane rachunku płatniczego przekazane użytkownikowi w Digest lub Dashboard będą zawsze kompletne, dokładne, pozbawione błędów i aktualne. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości, że Usługi nie są sponsorowane ani autoryzowane przez dostawcę rachunku, do którego dostęp realizowany jest za pośrednictwem Usług.

8.3. Powiadomienia dotyczące Usług. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług w trybie Dashboard, okresowo możemy wysyłać mu ważne komunikaty dotyczące trybu Dashboard i/lub Usług, konta użytkownika, aktualizacji treści niniejszej Umowy i/lub Polityki prywatności Dashboard, alarmy systemowe i inne powiadomienia, które mogą być wymagane przepisami (w tym między innymi powiadomienia o incydentach dotyczących bezpieczeństwa) (łącznie  „powiadomienia obowiązkowe”). Powiadomienia obowiązkowe będą przesyłane na adres e-mail użytkownika podany w ramach informacji rejestracyjnych konta użytkownika (które mogą być okresowo aktualizowane przez użytkownika). Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania powiadomień obowiązkowych. W zakresie pozostały nieobowiązkowych e-maili informacyjnych, które Spółka może okresowo przesyłać w związku z Dashboard lub Usługami, użytkownik może zrezygnować z nich lub zakończyć subskrypcję na ich otrzymywanie stosując instrukcje przekazane w każdym takim e-mailu.

8.4. Informacje zwrotne. Spółka może dowolnie korzystać z wszelkich sugestii, informacji zwrotnych lub pomysłów użytkownika przekazanych nam w odniesieniu do Usług, Digest i/lub Dashboard (łącznie „informacje zwrotne”). Użytkownik potwierdza i zgadza się, że informacje zwrotne przekazuje całkowicie dobrowolnie. Przekazując informacje zwrotne Spółce, użytkownik niniejszym udziela nam bezterminowej, obowiązującej na całym świecie, przenoszalnej, podlegającej dalszemu licencjonowaniu, nieodwołalnej i bezpłatnej licencji na korzystanie, ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, tworzenie dzieł pochodnych, modyfikowanie, prezentację, eksploatację i udzielanie licencji na informacje zwrotne w dowolnej formie w jakimkolwiek celu biznesowym, w tym do modyfikowania i ulepszania Usług, obecnych i przyszłych usług i produktów Spółki, reklam usług i materiałów marketingowych. Spółka zastrzega sobie sprawo do włączenia informacji zwrotnych w zakres Usług, a jeżeli tak się stanie, informacje zwrotne będą stanowić ich część i staną się własnością intelektualną Spółki.


9. ZASTRZEŻONE PRAWA I LICENCJE

9.1. Prawo własności. Spółka oraz jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszystkie prawa i udziały, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do Usług, Digest, Dashboard i wykorzystywanej w nich technologii, w tym między innymi do oprogramowania oraz jego kopii, poprawek, ulepszeń, modyfikacji lub nowych wersji oraz do wszelkich badań i czynności w ramach rozwoju i eksperymentalnego rozwoju w odniesieniu do nich („technologia”). Salt Edge, Digest, Dashboard, Spendee oraz BudgetBakers są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Spółki lub jej podmiotów powiązanych bądź licencjodawców. Wszelkie pozostałe znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, grafiki i logotypy wykorzystywane w związku Digest, Dashboard oraz Usługami niebędące własnością Spółki lub jej podmiotów powiązanych i licencjodawców stanowi własność ich właścicieli i są wykorzystywane wyłącznie do celów identyfikacji. Spółka nie udziela Użytkownikowi prawa ani licencji na korzystanie, kopiowanie ani powielanie jakichkolwiek znaków towarowych Spółki lub dowolnych osób trzecich (w tym między innymi Partnerów i dostawców rachunków), które mogą pojawiać się w Digest, Dashboard i/lub w związku ze świadczeniem Usług.

9.2. Udzielenie licencji. Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków niniejszej Umowy Spółka niniejszym udziela użytkownikowi osobistej, niekomercyjnej, ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji bez prawa do udzielania dalszych licencji na korzystanie odpowiednio z Usług, Digest lub Dashboard w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz zgodnie z jej warunkami. Z wyjątkiem uprawnień udzielonych użytkownikowi wprost w treści niniejszej Umowy nie są udzielane jakiekolwiek inne uprawnienia na zasadzie dorozumienia, estoppelu lub na innej zasadzie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyłącznie Spółka (lub jej licencjodawcy) ma prawo do utrzymania, ulepszania lub modyfikowania w inny sposób Usług, Digest, Dashboard lub technologii.

9.3. Ograniczenia licencji. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Usług i ewentualnie Digest i Dashboard wyłącznie do celów dopuszczonych przez nas i zgodnie z treścią niniejszej Umowy. Bez ograniczania zakresu innych postanowień niniejszej Umowy użytkownik zgadza się, że nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio:

 • rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, udzielać licencji i dalszych licencji, prowadzić sprzedaży, odsprzedaży, najmu, przekazywać, dokonywać cesji, nadawać, prowadzić dystrybucję, wynajmować lub w inny sposób handlować jakimkolwiek elementem Digest oraz Dashboard;
 • modyfikować, tłumaczyć, wykonywać adaptacje, kopiować, pobierać, zamykać w ramkach, linkować do, prowadzić czynności w ramach inżynierii odszyfrowywać, odkodowywać, dekompilować oraz tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Digest, Dashboard lub dowolnej ich części, z wyjątkiem zakresu, w jakim powyższe zakazy są wprost zabronione obowiązującymi przepisami;
 • naruszać, obchodzić lub w inny sposób omijać mechanizmy uwierzytelniania lub zabezpieczenia lub ograniczenia w użytkowaniu wbudowane w Dashboard lub Usługi oraz usiłować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Dashboard lub Usług, powiązanych z nimi serwerów, sieci, systemów, usług i danych;
 • usuwać lub zamazywać informacje o zastrzeżonych prawach, właścicielach, legend o zastrzeżonym charakterze lub znaków Usług;
 • angażować się w jakiekolwiek działania związane z Usługami, Digest lub Dashboard, które zakłócają, niszczą lub powodują bezprawny dostęp do sieci serwerów, połączeń, systemów, dokumentacji lub innych zasobów, narzędzi lub usług Spółki lub dowolnej związanej z nią osoby trzeciej;
 • angażować się w działania związane z Usługami, Digest i/lub Dashboard, które mogą powodować zakłócenia Usług;
 • angażować się w działania, które mogą spowodować szkodę lub obciążać w nieuzasadnionym stopniu infrastrukturę techniczną lub systemy Usług;
 • przekazywać jakiekolwiek robaki internetowe, wirusy, trojany i inne szkodliwe lub zakłócające oprogramowanie lub dane w związku z dostępem do Usług, Dashboard i Digest oraz korzystaniem z nich;
 • zyskiwać dostęp i korzystać z Usług, Digest, Dashboard lub dowolnej ich części do celów bezprawnych lub noszących znamiona oszustwa oraz w inny sposób niedozwolony na mocy niniejszej Umowy.

10. SIŁA WYŻSZA

Użytkownik niniejszym zwalnia Spółkę z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z braku realizacji ze strony Spółki postanowień niniejszej umowy lub opóźnienia w ich realizacji spowodowanych działaniem siły wyższej. „Siła wyższa” oznacza wszelkie okoliczności poza uzasadnioną kontrolą Spółki, uniknięcia lub przezwyciężenia których (wraz z ich skutkami) nie można było się zasadnie od Spółki spodziewać, w tym między innymi zdarzenia losowe, akty prawa wydane przez organy władzy, strajki, lockouty, wojnę oraz działania zbrojne dowolnego rodzaju, blokady, epidemie, pandemie, terroryzm lub jego groźba, niedostępność interfejsów, API lub usług dostawców rachunków, awarie lub przerwy w działaniu publicznych lub prywatnych sieci łączności, czynności egzekucyjne podejmowane przez właściwe władze itp.


11. ZMIANY UMOWY I USŁUG

11.1. Zmiany Umowy. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Umowy w dowolnym terminie w celu odzwierciedlenia zmian w obowiązujących przepisach, wymaganiach technicznych lub bezpieczeństwa, funkcjonalności Usług lub wymaganiach biznesowych. Powiadomienie o takich zmianach umieścimy u góry tej strony i/lub, gdy użytkownik korzysta z Usług w trybie Dashboard, przekażemy mu z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomienie za pośrednictwem Usług lub w inny sposób (na przykład e-mailem). Wszelkie drobne zmiany w treści niniejszej Umowy obowiązują od dnia opublikowania zmiany na tej stronie internetowej, a wszelkie istotne zmiany zaczynają obowiązywać trzydzieści (30) dni od ich publikacji w Dashboard. Data ostatniej aktualizacji niniejszej Umowy podana jest u góry tej strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dalszy dostęp do Dashboard i Usług oraz korzystanie z nich po dacie wejścia w życie zmian do niniejszej Umowy oznacza zgodę użytkownika na obowiązywanie takich zmian.

11.2. Aktualizacje Usług. Spółka może według własnego uznania i w dowolnym terminie dokonać aktualizacji lub modyfikacji Usług, zaprzestać, tymczasowo lub trwale, świadczenia Usług lub dowolnej ich części, w tym z przyczyn technicznych, konserwacyjnych, dotyczących bezpieczeństwa, prawnych, związanych ze zgodnością z przepisami lub z innych przyczyn biznesowych. Spółka może także okresowo wykonywać zabiegi utrzymaniowe na Usługach, zarówno w trybie planowym jak i awaryjnym, co może prowadzić do przerw, opóźnień lub błędów w działaniu Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie zabiegi utrzymaniowe, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług może nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia chociaż w przypadku korzystania z Usług w trybie Dashboard Spółka dołoży starań, by w miarę możliwości takie powiadomienie przekazać. Dalsze korzystanie przez użytkownika z Usług po wejściu w życie zmian do Usług oznacza zgodę użytkownika na takie zmiany.


12. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

12.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w momencie rozpoczęcia korzystania przez użytkownika z Usług i pozostaje w mocy:

 1. w odniesieniu do Usług świadczonych w trybie Digest: do momentu wygaśnięcia odpowiedniej zgody PSD2, która wygasa na koniec dnia następującego po dniu, w którym użytkownik jej udzielił;
 2. w odniesieniu do Usług świadczonych w trybie Dashboard: do czasu jej rozwiązania przez jedną ze stron.

12.2. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług w trybie Dashboard, możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym terminie i z dowolnej przyczyny, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby, w miarę możliwości przekazując pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu trzydzieści (30) dni przed jego wejściem w życie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia może zawiesić lub rozwiązać niniejszą Umowę oraz zlikwidować konto użytkownika jeżeli:

 1. Spółka ma podstawy, by uważać, że użytkownik naruszył dowolny przepis obowiązującego prawa lub dowolny warunek niniejszej Umowy (w tym między innymi korzystając z Usług w celu oszustwa lub innej bezprawnej lub przestępczej działalności lub jeżeli użytkownik odmawia poddania się wymaganym sprawdzeniom KYC);
 2. Spółka ustali, że użytkownik korzystał lub korzysta z informacji identyfikujących inną osobę lub informacji zastrzeżonych w celu korzystania z Usług, uzyskania dostępu do Digest, Dashboard i/lub do rachunków finansowych innych osób oraz informacji związanych z takimi rachunkami („kradzież tożsamości”); lub
 3. zostaniemy do tego zmuszeni przez organy ścigania, organy władzy lub regulacyjne posiadające właściwość względem Spółki.

12.3. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości, że Spółka może zlikwidować jego konto użytkownika jeżeli nie będzie aktywne (tj. brak logowania lub odświeżania danych rachunków płatniczych) przez okres dłuższy niż sześć (6) miesięcy, a Spółka nie ponosi z tytułu takiego rozwiązania odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób.

12.4. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług w trybie Dashboard, może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym terminie z dowolnej przyczyny kasując swoje konto użytkownika (za pomocą opcji konta). Ewentualnie użytkownik może przekazać Spółce powiadomienie o decyzji rozwiązania niniejszej Umowy, a w takim przypadku skasujemy jego konto użytkownika w najkrótszym realnie możliwym terminie po otrzymaniu od niego takiego powiadomienia.

12.5. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy: (i) użytkownik musi zaprzestać korzystania z Usług oraz innych czynności i działań dopuszczonych na mocy niniejszej Umowy, (ii) wszelkie uprawnienia i licencje udzielone mu na mocy niniejszej Umowy przestają obowiązywać, oraz (iii) jeżeli użytkownik korzystał z Usług w trybie Dashboard, jego konto użytkownika zostanie zamknięte, a wszelkie informacje i dane dotyczące jego konta użytkownika zostaną skasowane zgodnie z procedurą Spółki dotyczącą kasowania danych zawartą w Polityce prywatności Dashboard.

12.6. Przypadek rozwiązania niniejszej Umowy (niezależnie od przyczyny) nie wpływa na nabyte prawa lub zobowiązań każdej ze stron i nie wpływa na wejście życie lub dalsze obowiązywanie jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, które wprost lub w sposób dorozumiany mają wejść w życie lub dalej obowiązywać po dacie takiego rozwiązania.

12.7. W przypadku naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy (w tym między innymi w przypadku korzystania z Usług w celu oszustwa finansowego lub innej bezprawnej lub przestępczej działalności) możemy podjąć wszelkie działania, jakie uznamy za stosowne i wymagane bądź dopuszczone prawem, w tym między innymi możemy powiadomić właściwe organy ścigania, organy władzy i regulacyjne oraz, w zakresie wymaganym lub dopuszczalnym prawem, ujawnić wszelkie informacje dotyczące naruszenia, konta użytkownika, a także jakiekolwiek inne informacje (w tym dane osobowe) na potrzeby prowadzonego z urzędu śledztwa.


13. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

13.1. Usługi, Digest oraz Dashboard są oferowane klientowi przez Spółkę znacznym nakładem prac i w dobrej wierze. Warunki niniejszej Umowy, w tym między innymi wszelkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, o których w niej mowa, stanowią nieodłączny element stosunków pomiędzy użytkownikiem a Spółką. Usługi, Digest oraz Dashboard nie byłyby oferowane bez takich ograniczeń.

13.2. Z zastrzeżeniem pkt 13.1 i 14.2 użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy:

 1. Spółka oferuje Digest, Dashboard oraz Usługi w postaci, w jakiej występują (AS IS), oraz w miarę ich dostępności i nie przyjmuje odpowiedzialności (w tym odszkodowawczej) za użytkowanie lub poleganie na Digest, Dashboard oraz Usługach bądź jakichkolwiek informacjach przekazywanych za pośrednictwem Usług, a także za jakiekolwiek zakłócenia lub opóźnienia w świadczeniu Usług, a także za działanie lub nie interfejsów, API lub usług dostawców rachunków;
 2. Spółka nie gwarantuje, zarówno bezpośrednio, ustawowo, jak i w sposób dorozumiany, dokładności, terminowości, kompleksowości, kompletności, jakości, niezawodności, aktualności, bezbłędności, kompatybilności, bezpieczeństwa, utraty danych, braku zakłóceń oraz braku naruszeń praw własności intelektualnej, a także zdatności Digest, Dashboard, Usług oraz wszelkich informacji przekazywanych za pośrednictwem Usług do określonego zastosowania;
 3. Spółka nie gwarantuje odpowiedniości Usług ani ich kompatybilności i bezpieczeństwa w odniesieniu do sprzętu komputerowego użytkownika, a także nie gwarantuje, że Usługi, ich infrastruktura oraz wiadomości e-mail i komunikaty przesyłane za pośrednictwem Usług będą wolne od wirusów lub zabezpieczone przed atakami hakerów; oraz
 4. raporty analityczne są generowane przez Spółkę wyłącznie dla korzyści Partnera występującego o nie, a Spółka zastrzega, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu lub w związku z generowanie raportów analitycznych, ich udostępnianiem poszczególnym Partnerom oraz za decyzje podejmowane przez takich Partnerów w odniesieniu do użytkownika na podstawie dowolnego raportu analitycznego (w tym za decyzje podejmowane w zautomatyzowanym procesie).

13.3. Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności w pkt 13.2 obowiązuje w maksymalnym zakresie dopuszczalnym obowiązującym prawem w jurysdykcji użytkownika i pod warunkiem, że wprowadzenie takiego wyłączenia nie sprawi, że Spółka naruszy jakiekolwiek obowiązujące przepisy lub zasady, wskazówki lub zarządzenia właściwych władz lub regulatora posiadającego właściwość względem Spółki.


14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

14.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Spółka nie odpowiada za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, szczególne, następcze, uboczne i inne, w tym między innymi za odszkodowanie wynikające lub związane z: (i) utratą zysków, (ii) awarią środków łączności, Internetu, środków łączności elektronicznej, (iii) utratą kontraktów, przychodów z działalności gospodarczej lub inwestycji, (iv) korzystaniem z oprogramowania lub sprzętu komputerowego niespełniającego wymagań systemowych Spółki, (v) spadkiem wartości firmy, utratą reputacji, danych lub innych walorów niematerialnych oraz (vi) wynikające z określonego działania lub braku działania interfejsów, API lub usług dostawców rachunków. Powyższe ograniczenia obowiązują nawet wówczas, gdy Spółka została poinformowana o możliwości powstania takich szkód.

14.2. Treść niniejszej Umowy nie ma na celu wykluczenia ani nie wyklucza i nie ogranicza odpowiedzialności Spółki za: (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem, (ii) oszustwa i/lub poświadczenie nieprawdy w celu popełnienia oszustwa, (iii) umyślne naruszenie lub rażące zaniedbanie, (iv) naruszenie przepisów regulacyjnych przez Spółkę i/lub (v) odpowiedzialności Spółki, której nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmienić na podstawie obowiązujących przepisów. Powyższe nie wpływa na wszelkie ustawowe prawa przysługujące użytkownikowi w związku ze świadczeniem Usług na podstawie niniejszej Umowy.


15. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Użytkownik zgadza się przejąć na siebie odpowiedzialność cywilną i zabezpieczyć Spółkę, jej pełnomocników, dyrektorów, pracowników, podwykonawców i licencjodawców przed wszelkimi stratami, odszkodowaniami, grzywnami, karami, kosztami i wydatkami (w tym między innymi na pełnomocników prawnych) poniesionymi przez Spółkę w wyniku: (i) korzystania z Usług przez użytkownika, (ii) naruszenia przez użytkownika warunków niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów, (iii) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich i/lub (iv) popełnionego przez użytkownika oszustwa lub poświadczenia nieprawdy w celu popełnienia oszustwa.


16. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Niniejsza Umowa podlega i interpretowana będzie zgodnie z przepisami prawa państwa, w którym Spółka posiada siedzibę. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub związane z nią, a także z jej istnieniem, interpretacją, ważnością lub rozwiązaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne), których nie można rozwiązać w sposób polubowny pomiędzy użytkownikiem a Spółką będą przekazywane do rozstrzygnięcia sądowi posiadającemu właściwość miejscową wobec adresu siedziby Spółki. Ewentualnie, jeżeli użytkownik jest konsumentem UE/EOG, wówczas może skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską jeżeli wystąpi spór lub roszczenie związane z niniejszą Umową, którego nie da się rozstrzygnąć polubownie.


17. POSTANOWIENIA OGÓLNE

17.1. Całość Umowy. Niniejsza Umowa łącznie z Polityką prywatności Dashboard, stanowi całość umowy i uzgodnień pomiędzy użytkownikiem a Spółką w odniesieniu do uzyskania dostępu i korzystania z Digest, Dashboard, Usług oraz powiązanego z nimi przetwarzania danych rachunków płatniczych użytkownika oraz jego danych osobowych i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia, korespondencję i porozumienia, zarówno pisemne jak i ustne, dotyczące jej przedmiotu.

17.2. Język Umowy. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim i angielska wersja językowa ma pierwszeństwo na wersjami w innych językach, które możemy opublikować w przyszłości dla wygody użytkownika. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy komunikacja z użytkownikiem będzie odbywać się wyłącznie w języku angielskim.

17.3. Klauzula salwatoryjna. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w całości lub części, pozostałe jej warunki zachowują pełną moc i skutek i nie sytuacja taka nie spowoduje osłabienia ich mocy lub unieważnienia. Niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne postanowienie lub jego część zostanie uznane za zmodyfikowane w zakresie wymaganym do tego, by było wykonalne w obowiązującej jurysdykcji, a w przypadku, gdy tak się nie stanie, zostanie wyłączone z treści niniejszej Umowy, która zachowa pełną moc i skutki i pozostanie wiążąca dla jej stron. Zakaz lub niewykonalność danego postanowienia niniejszej Umowy w jednej jurysdykcji nie unieważnia takiego postanowienia w innej jurysdykcji.

17.4. Cesja. Użytkownik nie na prawa przenosić ani udzielać dalszych licencji w zakresie swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Spółki na piśmie. Niezależnie od powyższego Spółka może według własnego uznania dokonać przeniesienia całości lub części niniejszej Umowy bez zgody użytkownika na osobę trzecią, pod warunkiem, że przeniesienie takie nie wpłynie na prawa i obowiązki użytkownika na podstawie niniejszej Umowy.

17.5. Brak zrzeczenia się. Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzystaniu przez którąkolwiek ze stron niniejszej Umowy z prawa, uprawnienia lub środka prawnego przysługującego na podstawie niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego prawa, uprawnienia lub środka prawnego, a jednorazowe lub częściowe skorzystanie z danego prawa, uprawnienia lub środka prawnego nie wyklucza możliwości ponownego lub późniejszego skorzystania z niego ani skorzystania z innego prawa, uprawnienia lub środka prawnego.

17.6. Osoby trzecie. Osobie niebędącej stroną niniejszej Umowy nie przysługuje prawo do egzekwowania któregokolwiek postanowienia niniejszego Umowy lub czerpania z niego korzyści. Niniejsza Umowa nie może być interpretowana w ten sposób, że przyznaje jakiekolwiek prawa osobom trzecim (w tym prawa beneficjentów będących osobami trzecimi).

17.7. Nagłówki. Nagłówki i śródtytuły użyte w niniejszej Umowie mają za zadanie jedynie ułatwić orientację w niej i nie wpływają na interpretację jej postanowień.

17.8. Środki kontroli eksportu. Usługi, Dashboard oraz Digest mogą podlegać przepisom dotyczącym kontroli eksportu, embarga handlowego lub innych ograniczeń handlowych nałożonych przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Unię Europejską i/lub Organizację Narodów Zjednoczonych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usług, Digest i Dashboard nie można pobierać, wykorzystywać lub w inny sposób dokonywać ich wywozu lub re-eksportu w sposób bezpośredni lub pośredni do państw, na które USA, Wielka Brytania, UE, ONZ lub Kanada nałożyły sankcje w zakresie wywozu lub reeksportu towarów. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) nie przebywa w państwie objętym embargiem nałożonym przez USA, Wielką Brytanię, UE, ONZ lub Kanadę lub które zostało uznane przez USA, Wielką Brytanię, UE, ONZ lub Kanadę za państwo wspierające terroryzm oraz (ii) nie figuruje na żadnej liście osób/podmiotów wykluczonych lub objętych ograniczeniami, w tym na liście obywateli określonych państw lub osób objętych blokadą.


18. INFORMACJA DLA KONSUMENTA

W przypadku reklamacji dotyczących świadczonych Usług użytkownik może zgłaszać je w sposób następujący:

Strona Umowy Procedura dotycząca reklamacji
Salt Edge Limited Dołożymy starań, by odpowiedzieć na reklamację otrzymaną od użytkownika w sposób terminowy i efektywny. Jeżeli nie odpowiemy na reklamację w terminie ośmiu (8) tygodni od daty jej złożenia lub jeżeli użytkownik jest niezadowolony z otrzymanej odpowiedzi, może również złożyć skargę do Biura Rzecznika Finansowego.
BudgetBakers s.r.o. Monitoring i kontrola w obszarze ochrony konsumenta prowadzona jest przez czeski Urząd Kontroli Handlu (COI) i Narodowy Bank Czech. W przypadku wystąpienia sporu konsumenckiego pomiędzy użytkownikiem a Spółką, który nie zostanie rozstrzygnięty na drodze obopólnego porozumienia, użytkownik ma prawo do wnioskowania o alternatywne (pozasądowe) rozstrzygnięcie takiego sporu przez Czeskiego Arbitra Finansowego pod adresem: Legerova 69, 120 00 Praga, Republika Czeska.
Spendee a.s. Monitoring i kontrola w obszarze ochrony konsumenta prowadzona jest przez czeski Urząd Kontroli Handlu (COI). W przypadku wystąpienia sporu konsumenckiego pomiędzy użytkownikiem a Spółką, który nie zostanie rozstrzygnięty na drodze obopólnego porozumienia, użytkownik ma prawo do wnioskowania o alternatywne (pozasądowe) rozstrzygnięcie takiego sporu przez Czeskiego Arbitra Finansowego pod adresem: Legerova 69, 120 00 Praga, Republika Czeska.

19. DANE KONTAKTOWE

Jeżeli mają Państwo pytania, chcą złożyć skargę lub wnieść roszczenie dotyczące niniejszej Umowy lub Usług, prosimy o kierowanie ich do Spółki na podane poniżej dane kontaktowe:

Strona Umowy Dane kontaktowe
Salt Edge Limited
Adres do korespondencji:
Level 39, One Canada Square, Canary Wharf
London E14 5AB
Wielka Brytania
BudgetBakers s.r.o.
Adres do korespondencji:
Radlická 180/50, Smíchov
150 00 Praha 5
Republika Czeska
Spendee a.s.
Adres do korespondencji:
Namesti I.P. Pavlova 1789/5
120 00 Prague
Republika Czeska